Regulaminy i Reklamacje

REGULAMIN REZERWACJI USŁUG NOCLEGOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie warunków dokonywania rezerwacji noclegów online (dalej: Usługi) za pośrednictwem serwisu znajdującego się pod adresem internetowym: restauracjamatrioszka.pl
2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Obiektu. Na żądanie Gościa, Usługodawca prześle nieodpłatnie Gościowi kopię regulaminu na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
3. Dokonywanie przez Klienta rezerwacji możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
b) dostęp do poczty elektronicznej;
c) zainstalowanie przeglądarki internetowej: Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 54.0 i nowszej lub Safari w wersji 12.0 lub nowszej;
d) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

§ 1 DEFINICJE

1. Poniższym wyrażeniom użytym w treści Regulaminu nadano następujące znaczenie:
a) Apartament – zaprezentowany na Stronie internetowej pokój w Obiekcie przeznaczony przez Usługodawcę na najem krótkoterminowy;
b) Gość – co oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Usługi;
c) Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;
d) Umowa – oznacza umowę świadczenia usługi rezerwacji Apartamentu zawartą drogą elektroniczną, której przedmiotem jest świadczenie Usługi wskazanej w niniejszym Regulaminie;
e) Usługa – oznacza świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Gościa usługę polegającą na dokonywaniu rezerwacji wybranego Apartamentu oraz dokonania płatności z tytułu dokonanej rezerwacji poprzez Stronę internetową;
f) Usługodawca – PGU Katarzyna Kuśtowska z siedzibą w 19-500 Gołdap przy ulicy Partyzantów 27A, wpisana do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej pod numerem 847-102-97-57, o numerze 280348401 e-mail: restauracjamatrioszka@gmail.com; telefon: 875200011.
g) Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta;

h) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.);
i) Dostawca Usług Płatniczych – dostawca usług płatniczych (w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych) umożliwiających opłacenie Zamówienia. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

§ 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUGI

1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną Usługę.
2. Warunkiem realizacji Usługi jest:
a) zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień poprzez zaznaczenie stosownych pól w ramach formularza rezerwacyjnego dostępnego na Stronie internetowej;
b) złożenie poprzez zaznaczenie stosownych pól w ramach formularza rezerwacyjnego na Stronie internetowej oświadczenia o wyborze sposobu płatności za Usługę i ewentualnym wyborze faktury VAT.
3. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, mającymi na celu wyłącznie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o wyglądzie i parametrach składowych Produktu.
5. Ogłoszenia, cenniki, reklamy i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.

§ 3 REZERWACJA

1. Rezerwacja Apartamentu przez Gościa obejmuje następujące kroki:
a) wybór Apartamentu na podstawie informacji na Stronie internetowej, w oparciu o dostępność, typ Apartamentu oraz jego cenę;
b) rezerwacja wykonana poprzez połączenie telefonicznie podlega zasadą zawartym w niniejszym regulaminie i opublikowanym na stronie internetowej;
c) wybór oferty Apartamentu na portalu rezerwacyjnym “Booking” podlega regulaminowi określonym dla Portalu;
d) wprowadzenie przez Gościa wymaganych danych i informacji za pośrednictwem formularza;
e) rezerwacji dostępnego na Stronie internetowej w zakładce „zarezerwuj” wszystkich wymaganych danych i informacji – przede wszystkim imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu;
f) kliknięcie przycisku „Rezerwuję z obowiązkiem zapłaty”;
g) dokonanie płatności za pośrednictwem dostępnych, wskazanych na Stronie internetowej sposobów płatności;
2. Niepotwierdzenie przez Gościa zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu powoduje uniemożliwienie kontynuowania procesu rezerwacji.
3. Gość przed przyjazdem do obiektu jest zobowiązany do uregulowania 100% należności za rezerwację.
4. Nieopłacone rezerwacje zostaną automatycznie odwołane w tym samym dniu.

5. Po opłaceniu rezerwacji Gość otrzyma w sposób automatyczny na podany w formularzu rezerwacyjnym adres poczty elektronicznej wiadomość z potwierdzeniem rezerwacji i jej warunków oraz kod wejściowy do obiektu i apartamentu. Z momentem wysłania potwierdzenia, Umowę rezerwacji uważa się za zawartą.
6. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia.
7. Gość ma możliwość zmiany rezerwacji wyłącznie za zgodą Usługodawcy. W celu uzyskania zgody Gość powinien wysłać e-mail o proponowanej zmianie terminu rezerwacji, na adres poczty elektronicznej: nocleg@restauracjamatrioszka.pl lub zadzwonić pod numer 875200011. Zmiana rezerwacji w terminie preferowanym przez Gościa możliwa będzie w przypadku dostępności Apartamentu (lub innego Apartamentu) w tym terminie. Jeżeli zmiana terminu rezerwacji będzie wiązała się z dodatkową opłatą wynikającą ze zmiany standardu Apartamentu, Gośc jest zobowiązany do dokonania dopłaty w terminie 3 dni od dnia zaakceptowania zmiany rezerwacji przez
Usługodawcę. W przypadku nadpłaty Usługodawca zwróci ją w tym samym terminie na konto wskazane przez Gościa.
8. Gość ma możliwość odwołania rezerwacji. Odwołanie rezerwacji do 14 dni przed datą rozpoczęcia wynajmu skutkuje zwrotem zapłaty w wysokości 50% poniżej 7 dni do przyjazdu 0%. Zwrot środków po odwołaniu wykonuje Usługodawca na konto wskazane przez Gościa.
9. Podane na Stronie internetowej ceny są cenami brutto i obejmują wyłącznie Usługi wskazane jako jej składniki.
10. Usługodawca udostępnia integracje płatności z wybranymi podmiotami zewnętrznymi tj. operatora płatności Przelewy24. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ich nieprawidłowe działanie, nie pośredniczy w transakcjach i nie jest stroną umowy
pomiędzy Gościem a Dostawcą Usług Płatniczych.
11. Gościowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta.

§ 4 PŁATNOŚĆ

1. Klient może dokonać płatności w następujący sposób:
a) przelewem tradycyjnym – Klient który jako formę płatności wybrał płatność przelewem tradycyjnym, zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Produkt, najpóźniej w ciągu jednego (1) dnia roboczego następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie oraz przesłać na adres poczty elektronicznej matrioszka-goldap potwierdzenie wykonania transakcji. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo wstrzymania, a następnie anulowania Zamówienia, które nie zostało opłacone lub nie dostarczono do niego potwierdzenia transakcji za uprzednim poinformowaniem Klienta;
b) płatność online za pośrednictwem Dostawcy Usług Płatniczych (Apple Pay, Google Pay, BLIK, Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro). Klient wybierający płatność online (w szczególności e- przelew oraz płatność kartą płatniczą) zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Produkt, najpóźniej w przeciągu jednego (1) dnia kalendarzowego (z uwzględnieniem sobót,
niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy), następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie.

§ 5 OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

1. Usługodawca zobowiązany jest świadczyć Usługę zgodnie z Regulaminem.
2. Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego naprawiania wad i usterek utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie Usługi.

§ 5 OBOWIĄZKI GOŚCIA

1. Do obowiązków Gościa należy:
a) przestrzeganie wszystkich postanowień Regulaminu;
b) przestrzeganie wszelkich przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci internetowej;
c) podanie w formularzu rejestracyjnych prawdziwych danych;
d) niezwłoczne informowania Usługodawcy o wszelkich ewentualnych naruszeniach bezpieczeństwa i problemach związanych z funkcjonowaniem lub korzystaniem z Usługi;
e) nieprowadzenie jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu Systemu lub systemów komputerowych osób trzecich;
f) niewykorzystywanie Systemu bezpośrednio lub pośrednio do prowadzenia jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami zasadami korzystania z Internetu, lub naruszających prawa osób trzecich.

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Żadna ze stron Umowy nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku działania siły
wyższej. Za siłę wyższą uznaje się w szczególności:
a) zdarzenia związane z działaniami sił przyrody takie jak powodzie, pożary o dużych rozmiarach, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, lub inne klęski żywiołowe;
b) wybuch epidemii lub pandemii;
c) przypadki związane z niecodziennymi zrachowaniami zbiorowości jak zamieszki, strajki generalne czy działania zbrojne, atak terrorystyczny, wojna domowa, niepokoje społeczne lub zamieszki, wojna, groźba wybuchu wojny lub przygotowania do wojny, konflikt zbrojny, nałożenie sankcji, nałożenie embarga lub zerwanie stosunków dyplomatycznych;
d) wszelkie przepisy i działania władzy państwowej – ustawodawczej i wykonawczej takie jak zakazy importu i eksportu, blokady granic i portów, nakładające limity i zakazy;
e) skażenie promieniotwórcze, chemiczne lub biologiczne bądź też grom dźwiękowy;

f) kryzys gospodarczy powodujący konieczność podejmowania przez Stronę ograniczeń w zakresie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą celem m.in. zachowania płynności finansowej.
2. Usługodawca nie odpowiada za chwilowe zakłócenia w działaniu Strony internetowej, brak dostępności Strony internetowej spowodowane pracami konserwacyjnymi lub działaniami lub zaniechaniami podmiotów trzecich (np. dostawców sieci). Usługodawca zobowiązuje się w takim przypadku podjąć wszelkie możliwe działania zmierzające do przywrócenia niezakłóconego działania Strony internetowej.

§ 7 REKLAMACJE

1. Gość ma prawo zgłosić reklamacje, w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.
2. Gość powinien zgłosić Usługodawcy wszelkie reklamacje, o których mowa w ust. 1 najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia usterki, błędu lub wady.
3. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: restauracjamatrioszka@gmail.com lub na piśmie na adres korespondencyjny Usługodawcy wskazany w §2 Definicje niniejszego Regulaminu.
4. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji zalecane jest, aby Gość wskazał: numer rezerwacji, imię i nazwisko, opis zaistniałego błędu lub wady oraz czas, miejsce i okoliczności jej występowania a także informacje kontaktowe takie jak numer telefonu i adres e-mai lub adres korespondencyjny, jeżeli reklamacja została złożona drogą pocztową.
5. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. W tym terminie tym zostanie przedstawione Gościowi stanowisko Usługodawcy w sprawie zgłoszonej reklamacji wraz z uzasadnieniem. Gość zostanie o nim poinformowany mailowo – na adres mailowy wskazany w trakcie rejestracji lub na piśmie na wskazany adres korespondencyjny, jeżeli reklamacja została złożona drogą pocztową.
6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Gościowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.
7. Wzór Formularza Reklamacyjnego udostępniony jest na Stronie Internetowej.
8. W przypadku niezgodności Produktu z Zamówieniem lub zastrzeżeń odnośnie realizacji Dostawy Produktu, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji. Reklamację można złożyć wysyłając wiadomość e-mail na adres: reklamacje@restauracjamatrioszka.pl.
9. Sklep Internetowy zastrzega, że reklamacje dotyczące nieotrzymania Zamówienia powinny być złożone niezwłocznie.
10. Reklamację uważa się za zarejestrowaną w momencie otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia od Klienta.
11. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Usługodawca poinformuje Klienta telefonicznie bądź poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej (e-mail) o wynikach postępowania reklamacyjnego.

§ 8 DANE OSOBOWE

1. Wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych realizowanej przez Apartamenty, znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na Stronie internetowej.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na Stronie internetowej i obowiązuje wobec rezerwacji dokonanych od dnia opublikowania.
2. Usługodawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie z ważnych powodów. Poprzez ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim rozumie się:
a) konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa;
b) konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, o ile mają wpływ na treść Regulaminu;
c) wprowadzenia nowych Usług, zmiany zakresu lub charakteru Usług d) zmiany warunków technicznych świadczenia Usług;
d) zmiany zakresu działalności Usługodawcy.
3. Postanowienia zmienionego Regulaminu nie mają zastosowania do rezerwacji Apartamentu dokonanych na podstawie postanowień Regulaminu poprzednio obowiązującego. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na Stronie internetowej.
4. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, strony będą starały się rozstrzygać́ w drodze wzajemnych negocjacji lub mediacji, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia, rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla Usługodawcy, a w przypadku Gościa, który jest konsumentem sąd właściwy dla siedziby konsumenta.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy Matrioszka dostępny pod adresem internetowym restauracjamatrioszka.pl, prowadzony jest przez PGU Katarzyna Kuśtowska, wpisaną do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej pod numerem NIP 847-102-97-57, oraz numerem REGON 280348401, e-mail: restauracjamatrioszka@gmail.com, tel.: 875200011.
2. Każdy Klient dokonujący zakupu Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem Usług będą rozstrzygane w drodze polubownej, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia będą poddane rozstrzygnięciu sądu.
4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Klienta możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
b) dostęp do poczty elektronicznej;
c) zainstalowanie przeglądarki internetowej: Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 54.0 i nowszej lub Safari w wersji 12.0 lub nowszej;
d) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

§ 1 DEFINICJE

1. Poniższym wyrażeniom użytym w treści Regulaminu nadano następujące znaczenie:
a) Sklep Internetowy – platforma teleinformatyczna służąca do zdalnego wyboru oraz zakupu Produktów i Dostawy Produktu oferowanych przez Usługodawcę dostępna pod adresem restauracjamatrioszka.pl;
b) Użytkownik/Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego;
c) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.);
d) Usługodawca – PGU Katarzyna Kuśtowska z siedzibą w 19-500 Gołdap przy ulicy Partyzantów 27A, wpisana do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej pod numerem 847-102-97-57, o numerze 280348401, e-mail: restauracjamatrioszka@gmail.com; telefon: 875200011.
e) Sprzedający – Usługodawca, w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży z Użytkownikiem/Klientem, staję się jednocześnie Sprzedającym;

f) Produkt – przygotowany przez Usługodawcę posiłki, możliwe do wyboru w Sklepie Internetowym;
g) Dostawa Produktu – umowa zlecenia transportu i dostawy w miejsce wskazane przez Klienta realizowana przez podmiot trzeci;
h) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Klientem, a Usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 rpoz. 287 z późn. zm.);
i) Zamówienie – deklaracja woli zakupu Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego w Sklepie Internetowym;
j) Regulamin – niniejszy dokument;
k) Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta;
l) Biuro Obsługi Klienta – centrum obsługi elektronicznej (e-mail) Klienta dostępne pod adresem e-mail:restauracjamatrioszka@gmail.com;
m) Strefa – dostępny obszar Dostawy Produktu wyznaczony na mapie dostępnej w Sklepie Internetowym w zakładce Dostawa;
n) Usługa – usługa świadczona Użytkownikowi przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt.4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
o) Dostawca Usług Płatniczych – dostawca usług płatniczych (w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych) umożliwiających opłacenie Zamówienia. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

§ 2 ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY

1. Sklep internetowy prezentuje Produkty i ich ceny oraz zaprasza Klientów do zawierania Umów Sprzedaży w zakresie Produktów oferowanych przez Usługodawcę.
2. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, mającymi na celu wyłącznie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o wyglądzie i parametrach składowych Produktu.
3. Ogłoszenia, cenniki, reklamy i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.

§ 3 KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

Klient przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest wypełnić stosowny formularz elektroniczny dostępny w Sklepie Internetowym poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży oraz Dostawy Produktu. Za dane konieczne do identyfikacji Klienta uważa się dane osobowe obejmujące jego imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz numer telefonu i adres Dostawy Produktu. Klient powinien zaakceptować treść Regulaminu i Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru (checkboxów) w wypełnianym formularzu elektronicznym.

§ 4 ZAMÓWIENIE

1. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Sklep Internetowy może być niedostępny dla Klientów podczas okresowej konserwacji oraz w razie jego awarii, przy czym Usługodawca podejmie czynności służące jak najszybszemu przywróceniu jego pełnej funkcjonalności dla Klientów.
2. W celu złożenia Zamówienia Klient – poprzez dostęp do Sklepu Internetowego:
a) wybiera Produkt, który ma być przedmiotem Umowy Sprzedaży, poprzez dodanie go do koszyka;
b) wybiera sposób płatności spośród opcji oznaczonych jako dostępne w Sklepie Internetowym;
c) weryfikuje prawidłowość wprowadzonych/wybranych danych dotyczących Zamówienia, w szczególności ilość i rodzaj zamawianych Produktów, miejsce Dostawy Produktu, danych Klienta oraz cenę za Produkt lub cenę za Dostawę Produktu oraz formę płatności;
d) potwierdza jako wiążące go postanowienia Regulaminu i Polityki Prywatności;
e) zaznacza opcję „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, która oznacza, że złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
3. Klient będzie informowany przez Usługodawcę o poszczególnych etapach realizacji Zamówienia (przez sms lub e-mail). Przed zakończeniem Dostaw Produktu Usługodawca będzie się kontaktował z Klientem (sms, e-mail) w celu przypomnienia o zbliżającym się końcu Dostaw.
4. Produkty dostępne w Sklepie Internetowym dostarczane są w zamkniętych pojemnikach, nadających się do bezpośredniego podgrzania w kuchence mikrofalowej lub plastikowych opakowaniach szczelnie zamkniętych wieczkiem, które nie są dedykowane do podgrzewania w kuchence mikrofalowej. Pojemniki dostarczane są w torbie zawierającej adres Dostawy Produktu oraz oznaczenie wybranego Produktu.
5. Każdy pojemnik opatrzony jest stosowną etykietą informującą o rodzaju wybranego Produktu, sposobie podania oraz terminie przydatności do spożycia.
6. Realizacja zamówienia zostanie podjęta tylko pod warunkiem otrzymania od operatora płatności informacji o zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie lub otrzymania potwierdzenia przelewu.

§ 5 DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

1. Klient może dokonać płatności w następujący sposób:
a) przelewem tradycyjnym – Klient który jako formę płatności wybrał płatność przelewem tradycyjnym, zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Produkt, najpóźniej w ciągu jednego (1) dnia roboczego następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie oraz przesłać na adres poczty elektronicznej m potwierdzenie wykonania transakcji. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo wstrzymania, a następnie anulowania Zamówienia, które nie zostało opłacone lub nie dostarczono do niego potwierdzenia transakcji za uprzednim poinformowaniem Klienta;
b) płatność online za pośrednictwem Dostawcy Usług Płatniczych (Apple Pay, Google Pay, BLIK, Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro). Klient wybierający płatność online (w szczególności e- przelew oraz płatność kartą płatniczą) zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Produkt, najpóźniej w przeciągu jednego (1) dnia kalendarzowego (z uwzględnieniem sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy), następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie.
2. Dostawy Produktu realizowane są na obszarach oznaczonych jako Strefy na mapie dostępnej w Sklepie Internetowym na stronie głównej.
3. Za Dostawę Produktu odpowiada partner logistyczny. Klient decydując się na realizację Zamówienia wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, pełnego adresu Dostawy Produktu, numeru telefonu kontaktowego oraz informacji dodatkowych odpowiedzialnemu za dostawę Zamówienia.
4. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość opóźnień w Dostawie Produktu wynikających z wydarzeń losowych, na które Sklep Internetowy ani partner logistyczny odpowiedzialny za Dostawę Produktu nie mają realnego wpływu.
5. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia z powodu nieobecności osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za braki dostaw spowodowane zdarzenia losowymi na które nie ma wpływu, np. kradzieże, wypadki.

§ 6 REKLAMACJE

1. W przypadku niezgodności Produktu z Zamówieniem lub zastrzeżeń odnośnie realizacji Dostawy Produktu, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji. Reklamację można złożyć wysyłając wiadomość e-mail na adres: restauracjamatrioszka@gmail.com.
2. Sklep Internetowy zastrzega, że reklamacje dotyczące nieotrzymania Zamówienia powinny być złożone niezwłocznie.
3. Reklamację uważa się za zarejestrowaną w momencie otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia od Klienta.
4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Usługodawca poinformuje Klienta telefonicznie bądź poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej (e-mail) o wynikach postępowania reklamacyjnego.

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 4 i 5 oraz ust. 12 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U . z 2019., poz. 134 ze zm.) Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy, z uwagi na charakterystykę Produktu, jakim są dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia oraz względów higienicznych.

§ 8 DANE OSOBOWE

1. Podane przez Klienta dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.
2. Administratorem danych osobowych Klientów (dalej: „Administrator”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) jest Usługodawca.
3. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: restauracjamatrioszka@gmail.com
4. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu realizacji Zamówienia i wykonania zawartej z nim Umowy sprzedaży w tym przygotowania i dostarczenia Zamówienia, wystawienia faktury, a także w celu skorzystania z prawa do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie.
5. Usługodawca przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie:
a) niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) odrębnie dla celu realizacji zakupów – składania Zamówień;
b) obowiązku prawnego w związku z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu realizacji zgłoszonych reklamacji;
c) zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), odrębnie dla celu:
– wyboru preferowanej formy przekazywania informacji marketingowych;
– zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które ma na celu
przygotowanie oferty uwzględniającej specjalne rabaty i promocje;
d) prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), odrębnie dla celu:
– marketingu produktów i usług Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Profilowanie danych ma na celu badanie preferencji zakupowych Klientów oraz w ramach opieki nad nimi – przygotowanie oferty produktów uwzględniającej preferencje zakupowe;
– przeprowadzania badania opinii Klientów, na podstawie udzielonych odpowiedzi ankiecie, gdzie uzasadnionym interesem jest doskonalenie jakości obsługi i świadczonych usług;
– kontaktu – udzielenia informacji, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka nad Klientem oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania;
– dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;
e) obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym obsługi konta Klienta, dostarczenia Zamówienia, wystawienia faktury, obsługi reklamacji.
7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą udostępniane na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Klienta. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe Klienta będą udostępnione partnerom logistycznym odpowiedzialnym za Dostawę Produktów, zgodnie z rozdziałem VI Regulaminu.
8. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi Konta Klienta lub realizacji danego Zamówienia i wykonania umowy zawartej z Klientem, zgodnie z art. 28 RODO.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres trwania umowy, jak również przez okres umożliwiający rozpatrywanie reklamacji, w tym będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane na potrzeby marketingu produktów i usług, w tym profilowania, jeżeli Klient zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach. W razie przetwarzanie danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez zgodę, dane Klienta będą przechowywane do momentu wycofania zgody.
11. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
12. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy RODO.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy.
2. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, do których należą:
a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do transakcji zawieranych na odległość;
b) zmiany oferty Sklepu Internetowego dotyczącej Produktów lub zmiany oferty zamieszczanej na stronie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty. Usługodawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy przez Klienta;
c) w przypadku uznania poszczególnego postanowienia regulaminu za nieważne lub bezskuteczne.
3. Klient niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.

REKLAMACJE

Naszym celem jest zapewnienie Państwu najwyższej jakości produktów i obsługi klienta. Niemniej jednak, rozumiemy, że czasami mogą wystąpić sytuacje, które wymagają złożenia reklamacji. Chcielibyśmy podziękować Państwu za zaufanie, jakim obdarzyli nas Państwo, i zapewnić, że każda reklamacja jest dla nas kwestią priorytetową.

Prosimy pamiętać, że reklamacje są obsługiwane zgodnie z obowiązującym prawem i naszymi wewnętrznymi procedurami. Poniżej znajdują się istotne informacje dotyczące procesu składania reklamacji:

1. Termin składania reklamacji: Reklamacje dotyczące naszych produktów i usług można składać w ciągu 14 dni od daty dostawy zamówienia.
2. Sposoby składania reklamacji: Reklamacje można składać za pośrednictwem adresu e-mail podanego na naszej stronie kontaktowej. Prosimy wypełnienie formularza oraz podanie dokładnych informacji dotyczących reklamacji, w tym numeru zamówienia, opisu problemu oraz ewentualnych zdjęć.
3. Odpowiedź na reklamację: Po otrzymaniu reklamacji nasz zespół dokładnie ją przeanalizuje i postara się odpowiedzieć w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku bardziej skomplikowanych reklamacji, termin ten może zostać przedłużony, ale o wszystkich zmianach zostaną Państwo poinformowani.
4. Rozpatrzenie reklamacji: Naszym celem jest zadowolenie klienta, dlatego każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie i starannie. Jeśli reklamacja zostanie uznana za uzasadnioną, podejmiemy odpowiednie działania, takie jak zwrot środków, wymiana produktu lub inna forma rekompensaty, zgodnie z życzeniem klienta.

Dziękujemy za wybór naszego sklepu i zaufanie, jakie nam Państwo okazali. Jesteśmy przekonani, że każda reklamacja stanowi szansę na doskonalenie naszych usług i produktów. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące procedury reklamacji lub innych kwestii, prosimy o kontakt.